>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی زیرساخت سبز منطفه اصفهان با تاکی 9 د بر اصل اتصال  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.11.5
نویسنده روشن ضمیر شیما
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -15
چکیده    زیرساخت سبز رویکردی سامانه مدار به اکوسیستم است که در قالب یک شبکه پیوسته از عناصر زیرساختی به ایجاد و مدیریت پهنه های سبز و آبی در مقیاس های مختلف اقدام می نماید. هدف از ایجاد زیرساخت سبز، حفظ زیست بوم طبیعی و ایجاد پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. در این پژوهش بعد از بررسی تعاریف و جوانب مختلف زیرساخت سبز به ارزیابی ساختا سبز و عناصر زیرساختی منطقه 9 اصفهان پرداخته شده است. این منطقه از با کیفیت ترین مناطق شهر از نظر اکولوژیک با عملکرد چند مقیاسی به شمار میرود که در سالیان اخیر به واسطه توسعه و خشکسالی، کلیت آن مورد تهدید قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ارزیابی زیرساخت موجود در منطقه و ارائه اولویت بندی در حفظ و احیای عناصر زیرساخت سبز آن است.
کلیدواژه زیرساخت سبز ,منطقه 9 اصفهان ,ارزیابی سبزینگی ,اصل اتصال
آدرس دانشگاه هنر اصفهان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved