>
Fa   |   Ar   |   En
   تخصیص منابع بهینه شده در محیط ابر - مه با قابلیت انتخاب  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.10.4
نویسنده دهنار صیفی ظریفه ,فرزای ساارا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -13
چکیده    مدیریت انرژی به روش مدرن با استفاده از خدمات رایانش ابری برای تحقق نیازهای انرژی کاربران انجام می شود. این امکانات در ساختمان های هوشمند برای مدیریت تقاضای انرژی استفاده می شود. ارائه حداکثر درخواست در حداقل زمان، هدف اصلی سیستم پیشنهادی ما است. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله، یک طرح توزیع منابع برای سیستم مبتنی بر ابر مهی ارائه شده است. در صورت درخواست توسط کاربر ، تخصیص ماشین های مجازی به مراکز داده الزم است که به موقع برای درخواست، حداقل فرصت پاسخ را بدست آورد. روش پیشنهادی با قابلیت انتخاب با این مشکل بسیار موثر برخورد می کند. نتایج شبیه سازی شده اثربخشی هزینه و موفقیت زمان پاسخ را نشان می دهد.
کلیدواژه محاسبات ابری ,شبکه میکرو ,شبکه ماکرو ,محاسبه مه ,شبکه هوشمند
آدرس , ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved