>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش و تعیین مناسب ترین محدوده برای پیادهراه در جهت توسعه پایدار (نمونه موردی: بلوار چمران شیراز)  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.9.3
نویسنده دانشمند سارا ,الهی پرستو ,مهرتاش رکسانا ,حمیدنیا زهرا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -15
چکیده    در قرن حاضر محوریت و چیرگی تکنولوژی و وسایل نقلیه ماشینی بر انسان، همواره او را در معرض آسیب های روحی و جسمی قرار داده اند. پیاده راه ها با ایجاد فضاهای جمعی و تعاملی می توانند در جهت کاهش این آسیب ها به انسان ها کمک کنند. با ارتقاءکیفیت پیاده راه ها و تشویق شهروندان به استفاده از آنها و ایجاد یک فضای عمومی پویا و سرزنده می توان در جهت سلامت جامعه گام موثری برداشت. ضمن اینکه پییاده راه ها، راه حل مناسبی در جهت توسعه ی پایدار شهرها هستند. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تا با مطالعه، بررسی میدانی و مصاحبه با استفاده کنندگان از فضای بلوار چمران به عنوان جامعه آماری، به بررسی و سنجش کیفیت پیاده راهی مناسب برای این بلوار بپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشانگر این مدعاست کیه مولفه های امنیت، حمل و نقل، دسترسی و جابه جایی، آموزش و سلامت، پیوستگی ، «ارتباط بین کاربری، حمل و نقل و عابرپیاده» که از مولفه های اصلی کیفیت فضاهای شهری محسوب می شوند، ارتباط معناداری با سطح تعاملات اجتماعی و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور کلان شهر شیراز دارند. تحقیق حاضر با بررسی این مولفه ها بر سه محدوده مشخص شده در پژوهش، بهترین محدوده را انتخاب و راهکارهایی جهت ارتقاء آن پیشنهاد کرده است.
کلیدواژه توسعه پایدار ,کیفیت فضای شهری ,پیاده راه ,بلوار چمران شیراز
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved