>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط متقابل نقش پلیس راهور و ایمنی ترافیک شهری بر رفتار ترافیک شهری  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.3.7
نویسنده چگینی داوود
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -11
چکیده    حوادث ناشی از رانندگی هر ساله جان تعداد بسیار زیادی از افراد جهان را می گیرد. از نظر تعداد متاسفانه ایران با بیش از 25000 کشته در چند سال اخیر بالاترین رتبه از نقطه نظر قربانیان سالانه حوادث رانندگی به خوداختصاص داده است. هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی و آثار کوبنده فیزیکی و روانی آن روی افراد جوامع، این روزها یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقات علمی در سراسر دنیا خصوصا برایکشورهای در حال توسعه است، زیرا تعداد تصادفات در کشورهای مزبور در حال افزایش بوده و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن نیز در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است. ترافیک را می توان در قالبیک سیستم دارای اجزا گوناگون که غالبا به صورت سه جز انسان، وسیله نقلیه و محیط (مسیر) مطرح است تعریف نمود. همچنین یک تصادف را می توان در وارع تقابل شدید میان اجزا این سیستم و در واقع یک نقص در این سیستم دانست. نقش رفتارهای ترافیکی شهروندان در موضوع ترافیک و حوادث ناشی از آن بسیار مهم می باشد، لذا در این پژوهش به نقش متقابل پلیس راهور و رفتار ترافیکی شهروندان پرداخته شده است.
کلیدواژه ترافیک شهری ,پلیس راهور ,رفتار ترافیکی ,ایمنی ترافیک
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved