>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط مخاطب پذیری با خوانایی ورودی مجتمع های تجاری (موردمطالعه : مجتمعهای تجاری منتخب منطقه تهران)  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.1.5
نویسنده جعفری محمد حسین
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -12
چکیده    امروزه مجتمع های تجاری در شهرها نقشی فراتر از قبل ایفا می کنند، به طوریکه علاوه بر تبادل تجاری به عنوان فضای سوم شناخته می شوند. میزان موفقیت این مراکز ارتباط مستقیمی با میزان جذب مخاطب دارد که این موضوع خود به عوامل متعدد وابسته است. از بعد کالبدی و مشخصاً معماری آنچه رقابت پذیری این مراکز را بالابرده و سبب جذابیت و جذب مخاطبان می گردد خوانایی ورودی می باشد. طراحی ورودی این مجموعه ها بسیار چالش برانگیز است، از یک سو مخاطبانی با سلایق و علایق متفاوت و از دیگر سو ضوابط و مقررات شهری در کنار پیچیدگی های معماری از قبیل انتخاب مصالح، رنگ بندی و ... . در این پژوهش با تاکید بر بخش کالبدی و معماری و در چارچوب الگوها و رویکردهای معماری داخلی در پی بازشناسی و ارائه راهکارهایی به منظور ارتقا خوانایی فضای ورودی مجموعه های تجاری بزرگ مقیاس هستیم، این موضوع با توجه به تعداد بالای مجموعه های تجاری در کلانشهرها و افول آنها به واسطه عدم جذب مناسب مخاطب ضروری می نماید. لذا هدف پژوهش شناخت مولفه های موثر بر خوانایی ورودی خصوصاً در مجموعه های تجاری و بومی سازی آنها برای شهرهای ایران و نهایتاً ارائه راهکارهایی به منظور ارتقا کیفی فضای ورودی مجموعه های تجاری است. این مقاله در راستای تبیین مفاهیم نظری خوانایی ورودی و میزان اهمیت آن در دعوت کنندگی به مکان ، توجه خود را معطوف به کشف ارتباط دعوت کنندگی ورودی در مراکز تجاری خرید در منطقه یک تهران به عنوان یکی از پرتراکم ترین مناطق میزبان این مجتمع ها نموده است.
کلیدواژه مجتمع تجاری ,خوانایی ورودی ,ورودی مجتمع تجاری ,مخاطب پذیری ,منطقه تهران
آدرس دانشگاه آزااد پردیس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved