>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تعهد مدیریت و کیفیت خدمات در رضایت شغلی کارکنان هتل های شهرساحلی غرب مازندران  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.34.8
نویسنده گرایلی اسماعیل
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    امروزه کارکنان سازمان ها، دارایی های نامشهود و سرمایه های راهبردی سازمان محسوب می شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره وری سازمان تاثیرگذار هستند بنابراین کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان بهینه سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق العاده ای برای مدیرانسازمان های گوناگون برخوردار است پژوهش حاضر با هدف نقش تعهد مدیریت و کیفیت خدمات در رضایت شغلی کارکنان هتل های شهرساحلی غرب مازندران با استفاده از روش شناسی توصیفی تحلیلی پرداخته که طی آن به منظور گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و کتابخانه ای و روش های میدانی بهره گرفته شده و تفسیر اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن می باشد جامعه مورد مطالعه کارکنان هتلهای شهرساحلی غرب مازندران می باشدکه 338 نفر از گردشگران انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعهد مدیریت در کیفیت خدمات و هر یک از ابعاد آن (آموزش، توانمندسازی و پاداش) بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد .
کلیدواژه تعهد مدیریت در کیفیت خدمات ,رضایت شغلی ,هتلهای شهرساحلی غرب مازندران
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار،, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved