>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک   
سال:1400 - دوره:3 - شماره:1


  tick  اثر برهمکنش کود زیستی و علف‌کش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) و کلونیزاسیون باکتری‌ها - صفحه:57-75

  tick  اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد - صفحه:151-162

  tick  ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد در برخی غلات سردسیری در شرایط کنترل شده - صفحه:177-187

  tick  ارزیابی شاخص هیدرومدول آبیاری به‌منظور کاهش تاثیر تنش خشکی و مصرف بهینه آب در گیاهان عمده الگوی کشت اراضی دشت هنام - صفحه:15-24

  tick  ارزیابی واکنش ارقام کلزا به کاهش طول فصل رشد - صفحه:111-126

  tick  استفاده از اشعه فرابنفش به‌عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای تولید عملکرد مطلوب در شرایط تنش خشکی - صفحه:127-149

  tick  برآورد ترکیب‌پذیری و اثر ژن در لاین‌های کلزا (Brassica Napus L.) با استفاده از تجزیه لاین در تستر در شرایط تنش شوری - صفحه:1-13

  tick  بررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد گندم آبی و دیم در منطقه بجنورد - صفحه:163-176

  tick  تاثیر مالچ مواد آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سورگوم علوفه‌ای (Sorghum Bicolor L.) در پاسخ به رژیم‌های مختلف آبیاری - صفحه:77-95

  tick  تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعنا فلفلی - صفحه:97-110

  tick  تغییرات میزان اسانس و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum Moldavica L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن در منطقه خوی - صفحه:25-38

  tick  شبیه‌سازی تاثیر رژیم های رطوبتی بر رشد و عملکرد ذرت (Zea Mays) در منطقه کرمانشاه توسط مدل Ceres-Maize - صفحه:39-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved