>
Fa   |   Ar   |   En
   تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی  
   
نویسنده کشاورز علی ,عسگری علیرضا ,سلطانیان نژاد احسان ,دارابی اکرم
منبع دانشنامه هاي حقوقي - 1399 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:150 -177
چکیده    بحث تعارض شهود در یافته‌های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته‌های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می‌باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل‌سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما اتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.
کلیدواژه فقه شیعه و اهل سنت، فسق شهود، رجوع از شهادت، ضامن
آدرس دانشگاه علوم قضایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, ایران, دانشگاه ملی قمدانشگاه ملی قم, دانشکده حقوق, ایران
پست الکترونیکی navid.fatholahi.criminal29@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved