>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم  
   
نویسنده ساریجانی عادل ,ماستر ی فراهانی رقیه
منبع دانشنامه هاي حقوقي - 1399 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:109 -149
چکیده    قانونگذار ایران برای اولین‌بار و در اقدامی تحسین برانگیز، در تاریخ قانونگذاری قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرائم را به صورت منسجم تدوین کرد. تا قبل از تصویب این قانون ادله اثبات جرائم به صورت پراکنده و در قالب مواد مختلف بیان شده بود. اما با تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در تدوین ادله اثبات جرائم به وجود آمد. مواد 160 تا 216 این قانون به ادله اثبات جرم اختصاص یافت و از این تعداد، مواد 201 تا 210 به سوگند اختصاص یافت. این مقاله با مطالعه قوانین جزایی و منابع مکتوب موجود و سایت‌‎های اینترنتی و فیش‌برداری از این منابع به بررسی و مقایسه سوگند با سایر ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد. از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک و از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت و از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.
کلیدواژه دلیل ارزش اثباتی، سوگند، قسامه، اقرار، شهادت، علم قاضی
آدرس دانشگاه قم, گروه حقوق جزا و جزم شناسی, ایران, , ایران
پست الکترونیکی farahani2020@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved