>
Fa   |   Ar   |   En
   اضطراب معرفتی به‌مثابه اصل بنیادین زندگی ‌اجتماعی  
   
نویسنده دانش شهرکی محمدرضا
منبع دانشنامه هاي حقوقي - 1399 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:74 -107
چکیده    زندگی ‌اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه‌ای گرایش به تفاهم و گفت‌وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت‌وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت‌بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت‌شناختی استواری قرار داشته‌باشد؛ این مبانی معرفت‌شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی ‌اجتماعی صلح‌آمیز موثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تاثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن‌الخطا بودن انسان به‌مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می‌شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ‌گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.
کلیدواژه اضطراب معرفتی، زندگی اجتماعی، حجیت قطع، مدارا، ممکن‌الخطا بودن
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, گروه حقوق عمومی و بین‌الملل, ایران
پست الکترونیکی mrezadanesh.sh@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved