>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:61


  tick  اثر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:193-211

  tick  بررسی اثر کسری بودجه بر نوسانات ارزی در اقتصاد ایران - صفحه:153-176

  tick  بررسی تاثیر اجرای حسابرسی عملکرد بر ارتقاء بهره وری بخش های دولتی ایران (مورد مطالعه در دیوان محاسبات کشور) - صفحه:107-134

  tick  بررسی تاثیر ارزش افزوده فکری بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:5-25

  tick  بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکت ها - صفحه:177-192

  tick  بررسی رابطه ساز و کارهای اصول راهبری شرکت ها و چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:51-67

  tick  تاثیر سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:27-49

  tick  تاثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت - صفحه:69-88

  tick  تاثیراستانداردهای حسابداری تجدید نظر شده بر مدیریت سود و کیفیت سود - صفحه:89-106

  tick  فاصله انتظاراتِ حسابرسی: بررسی اثربخشیِ آموزشِ تئوریکِ حسابرسی در کاستن از انتظارات نامعقول(مطالعه موردی دانشگاه خلیج فارس) - صفحه:135-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved