>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:59


  tick  بررسی ارتباط بین اشتباهات حسابرسی و مربوط بودن ارزش متغیرهای بنیادی حسابداری در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:127-146

  tick  بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت ها با در نظر گرفتن معیار کمبود جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران - صفحه:77-108

  tick  بررسی عوامل موثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترلهای مالی دستگاه های اجرایی - صفحه:19-41

  tick  بررسی کاربرد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان پیوسته در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:43-56

  tick  تاثیر ویژگی های مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:57-76

  tick  تعدیلات سنواتی ابزاری جهت هموارسازی سود - صفحه:175-187

  tick  رابطه هزینه حسابرسی مستقل با کیفیت سود و استقلال هیئت مدیره در بازار بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:109-126

  tick  شناسایی چالش های امنیت فناوری اطلاعات در حسابرسی دیوان محاسبات کشور - صفحه:189-210

  tick  کیفیت اقلام تعهدی در برابر کیفیت افشاء: جایگزین یا مکمل (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:5-18

  tick  مطالعه نحوه ارزیابی عملکرد توسط دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران - صفحه:147-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved