>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:56


  tick  اثر وضعیت بازار بر شکل گیری رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:5-24

  tick  بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران - صفحه:103-120

  tick  بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقامه دعوا علیه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:69-86

  tick  بررسی رابطه بین نقدشوندگی سبد سهام و نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:87-102

  tick  بررسی محافظه کاری سود بر بازده سهام و ارزش دفتری سهام شرکت های درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:143-170

  tick  بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی و ارتقاء سلامت اداری در سازمان بازرگانی شیراز - صفحه:121-142

  tick  مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:47-68

  tick  مطالعه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سود عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی - صفحه:25-46

  tick  چالش ها و الزامات خصوصی سازی با تاکید بر طرح توزیع سهام عدالت - صفحه:171-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved