>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:55


  tick  ارزیابی توان پیش بینی مدل های ورشکستگی (مقایسه مدل های اولیه و تعدیل شده) - صفحه:51-70

  tick  بررسی ارتباط دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری در سودهای گزارش شده - صفحه:95-112

  tick  بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان فکری میان حسابرسان مستقل - صفحه:113-130

  tick  بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر فرایند جستجو، کشف و ارزیابی شواهد مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه و ارائه یک مدل کاربردی - صفحه:71-94

  tick  تجدید ارائه صورت‌های مالی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف - صفحه:175-198

  tick  تحقیقی پیرامون ارتباط بین نگه‌داشت نقدینگی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی - صفحه:151-174

  tick  رابطه حسابرسی عملکرد با کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقای اعتماد و درستی - صفحه:5-30

  tick  مربوط بودن سود و جریان نقد در بانک ها: با در نظر گرفتن ریسک های بانکی - صفحه:131-150

  tick  پیش‌بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه‌های عصبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:31-50
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved