>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (t) و کشش (b)، میانه 2012 اهر-ورزقان، کوه های قوشاداغ، شمال غرب ایران  
   
نویسنده نوری مخوری احد ,رحیمی بهنام ,جعفری علی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:76 -82
چکیده    در این مطالعه با استفاده از 26 سازوکار کانونی زلزله های گردآوری شده، الگوی توزیع فضایی محورهای فشارش، میانه و کشش، به صورت آماری در اطراف سیستم گسلی قوشاداغ مطالعه گردیده است. جهت گیری متوسط هریک از محورهای فشارش، میانه و کشش به ترتیب 318.08، 74.082 و 12.221 می باشد. توزیع فضایی این محورها به ترتیب توزیع خوشه ای، خطی (کمربندی) و خطی (کمربندی) است. تغییر در جهت گیری محورهای فشارش و کشش بسیار اندک است به طوری که محورهای فشارش و کشش به ترتیب دارای جهت گیری nwse و nesw هستند. گستره تغییرات ماهیت سازوکارهای کانونی به صورت فشارشی، فشارشیامتدادلغزی و امتدادلغزی است. تغییرات ماهیت سازوکار کانونی زلزله ها و همچنین تغییرات موقعیت فضایی هریک از محورهای فشارش، میانه و کشش نشانگر مشارکت هردو رژیم فشارشی و امتدادلغزی در این منطقه است که می تواند نشانه رژیم دگرشکلی ترافشارش در این منطقه باشد. این مجموعه داده ها نشان دهنده جهت گیری بیشینه تنش فشارشی افقی (shmax) در راستای nw-se برای این منطقه است. این تحقیق نشان می دهد، مطالعه ماهیت سازوکار کانونی زلزله ها و الگوی توزیع فضایی محورهای فشارش، میانه و کشش، در فهم الگوی دگرشکلی یک منطقه با اهمیت است.
کلیدواژه بیشینه تنش فشارشی افقی، زلزله اهر-ورزقان، سازوکار کانونی زلزله، سیستم گسلی قوشاداغ و الگوی توزیع فضایی محورها
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده علوم طبیعی, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved