>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آنومالی های جریان حرارتی در ساختار گنبدهای نمکی جهانی، کنارسیاه و خوراب با استفاده از تصاویر سنجنده های oli و tirs ماهواره لندست8  
   
نویسنده رنگزن کاظم ,کاووسی فرهاد ,سامانی بابک ,صابری عظیم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1396 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:35 -48
چکیده    مطالعه گنبدهای نمکی به خاطر ویژگیهای منحصر به فرد نمک از لحاظ تکتونیکی و سنگ شناسی و برهمکنشهای قوی میان جریانهای حرکتی و حرارتی از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از این پژوهش مطالعه دمای سطح گنبدهای نمکی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8، جهت تحلیل و بررسی گنبدهای نمکی از لحاظ ساختاری و حرارتی میباشد. نتایج حاصل نشان داد که جریان حرارتی بالاتر در یک جهت جغرافیایی مشترک در هر سه گنبد نمکی وجود دارد. مقایسه نیمرخ توپوگرافی تودههای گنبد نمکی و میزان جریان حرارتی نشان دهنده یک ارتباط معکوس بین ارتفاع و میزان حرارت درآنها میباشد. کاهش نیروی بالاران در نتیجه افزایش ارتفاع گنبد نمکی و غلبه نیروی وزن نمک بر نیروی بالاران سبب شکل گیری یک جریان نمکی گرمتر از حاشیه گنبد در جهت شیب توپوگرافی شده است. نتایج نشان دهنده وجود نسبت مستقیم بین جهت شیب توپوگرافی و میزان جریان حرارتی ونسبت معکوس بین عامل ارتفاع و درجه حرارت در هر سه گنبد نمکی مورد مطالعه میباشد. بالاترین درجه حرارت در گنبد های نمکی خوراب، کنارسیاه و جهانی به ترتیب 37، 37 و 38 درجه در نقاط ارتفاعی پایین به دست آمده است که نشان دهنده معکوس بودن رابطه عامل ارتفاع با درجه حرارت می باشد.از جمله جنبه های کاربردی این مقاله میتوان به شناخت و مکان یابی مناطق بالقوه حرارتی جهت استفاده از منابع انرژی زمین گرمایی اشاره کرد.
کلیدواژه گنبد های نمکی، سنجش از دور، انتقال گرما،lst گسل کره بس
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و gis, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و gis, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور و gis, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved