>
Fa   |   Ar   |   En
   آلودگی منابع آب زیرزمینی در محدوده زمین های کشاورزی دشت مجن، استان سمنان  
   
نویسنده کرمی غلامحسین ,جعفری هادی ,قناعتیان حامد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:46 -55
چکیده    زمین های کشاورزی مهمترین منبع آلودگی غیر نقطه ای آب زیرزمینی می باشند. در این تحقیق به منظور بررسی اثر کشاورزی بر کیفیت آبخوان مجن در استان سمنان، از 17 حلقه چاه نمونه برداری شده است. رابطه هدایت الکتریکی، ph، نیترات و فسفات با عمق چاه ها به وضوح تفاوت خصوصیات کیفی آبخوان در بخش های فوقانی و زیرین را نشان می دهد. رابطه مستقیم هدایت الکتریکی با نیترات و فسفات در چاه های کم عمق نشان دهنده تاثیر آب برگشتی کشاورزی در بخش فوقانی آبخوان بوده، در حالیکه در چاه های عمیق تر رابطه معناداری بین آنها وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان دهنده افزایش غلظت نیترات و فسفات در بخش فوقانی آبخوان در مقایسه با بخش زیرین آن بوده که ضمن تایید منشاء سطحی این آلاینده ها، بیانگر تاثیر فعالیت های کشاورزی در آلودگی آبخوان مجن می باشد. بر اساس نتایج کاربردی تحقیق، مدیریت فعالیت های کشاورزی در این دشت در راستای جلوگیری از آلودگی آبخوان و حفاظت از منابع ارزشمند آب زیرزمینی ضروری می باشد.
کلیدواژه کشاورزی، نیترات، فسفات، آبخوان مجن، سمنان
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی geo_hami@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved