>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه ایزوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران  
   
نویسنده علیزاده بهرام ,تمیشه حجت ,زراسوندی علیرضا ,رشیدی مهراب
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:77 -85
چکیده    دشت آبادان حوضه رسوبی واقع در انتهای جنوب غربی زاگرس است. به منظور مطالعه ویژگی های نفت این منطقه، نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین این زون بوسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی ـ نسبت ایزوتوپی طیف سنجی جرمی (gcirms) مورد بررسی ایزوتوپی قرار گرفت. نتایج gcirms نشان داد که تمامی نفت های مورد مطالعه دارای منشا دریایی همراه با ورود مقدار کمی مواد آلی قاره ای هستند. با استفاده از آنالیز ایزوتوپی ترکیبات خاص(csia) مشخص شد که نفت همه مخازن هم خانواده بوده و دارای روند با شیب منفی و یا مسطح می باشند که نشانگر محیط دریایی و حدواسط است. بر اساس مقادیر ایزوتوپی ایزوپرنوئیدهای پریستان و فیتان، نوع مواد آلی مولد نفت های مورد مطالعه تقریباً یکسان، همراه با ورود مقدار کمی مواد ناهمگن بوده است. دلیل فاصله گرفتن نمونه های aa bu و ba sv از بقیه نمونه ها، درجه بلوغ و یا ماده آلی متفاوت آنها می باشد. بنابراین استفاده از روشهای ایزوتوپی، خصوصا روش csia در مطالعات نفتی از جمله انطباق و تعیین مواد آلی بسیار کارآمد بوده و از دقت بالایی برخوردار است.
کلیدواژه دشت آبادان، گروه بنگستان، بلوغ، csia، gc-irms
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, شرکت ملی نفت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved