>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کیفیت آب مخزن سد مارون با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی آب، بهبهان، خوزستان  
   
نویسنده رضایی رباب ,زارعی محمود آبادی هادی ,کلانتری نصراله ,علی یاری زهرا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 19 - صفحه:82 -88
چکیده    یکی از موضوعات مهم در پایش کیفیت سیستم های منابع آب، تشخیص پارامترهای آلاینده اصلی و بررسی منابع موًثر کنترل کننده تغییر کیفیت آب می باشد. در این پژوهش از روش آماری آنالیز فاکتور اصلی (pca, principal component analysis) برای شناسایی پارامترهای کیفی اصلی که نقش مهمتری در تغییر کیفیت آب مخزن سد مارون دارند، استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، چهار عامل موًثر بر روی کیفیت آب مخزن سد مارون را معرفی کرده است، که شامل منابع طبیعی و بیولوژیکی می باشند. اصلی ترین عامل با بیشترین بار عاملی مربوط به پارامتر فیزیکی و شیمیایی تغییر کیفیت آب که شامل پارامترهای کلسیم، سدیم، پتاسیم، سولفات، کلرید، tds و ssp می باشد که ناشی از طبیعت منطقه است و تاثیر وسیع سازند گچساران را نشان می دهد، که سازند عمده تشکیل دهنده منطقه مورد مطالعه می باشد. بار عاملی بعدی در رابطه با فعالیت بیولوژیکی و بیوشیمیایی است که مقدار do، bod و cod را تحت تاثیر قرار می دهد.
کلیدواژه آنالیز فاکتور اصلی، کیفیت آب، سد مارون
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
پست الکترونیکی zahra.aliyari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved