>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین محدوده‌های در معرض نشست حاصل از وجود قنات‌های پنهان در محدوده دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی  
   
نویسنده حجت آزاده ,محمودی دهشتران سیما ,رنجبر حجت‌الله ,کریمی نسب سعید
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 19 - صفحه:75 -81
چکیده    رشته قنات های متعددی در شهر کرمان وجود دارد که به دلیل توسعه شهر و تغییر سیستم آب رسانی، متروکه شده اند. نشست زمین و ترک های ایجاد شده در ساختمان ها در برخی از نقاط شهر، مشکلات ناشی از عدم شناخت دقیق مکان قنات ها در زیر زمین را نشان می دهد. در این تحقیق، شناسایی رشته قنات های موجود در پردیزه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا عکس های هوایی در سه بازه زمانی 1333، 1343 و 1370 زمین مرجع گردید و میله های قنات ها بارزسازی شدند. سپس در نرم افزار arcmap مسیر قنات ها رسم گردید و بر روی تصویر ماهواره ای فعلی دانشگاه منطبق گردید. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی پردیس افضلی پور دانشگاه شهید باهنر، رشته قنات ها در منطقه مورد مطالعه مشخص شد که تعداد 20 ساختمان در مسیر رشته قنات ها واقع شده است. تعداد میله قنات ها در منطقه مورد مطالعه 426 می باشد. این مطالعه نشان داد که می توان از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای در بازه های زمانی مختلف به نحو مطلوبی جهت تعیین مسیر رشته قنات ها به خصوص در مناطقی که ساخت و ساز انجام شده است استفاده کرد.
کلیدواژه قنات، سنجش از دور، دانشگاه شهید باهنر کرمان، gis
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی kariminasab@uk.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved