>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری میدان نفتی بزرگ مارون واقع درجنوب غرب کشور با استفاده از نگارهای چاه پیمایی  
   
نویسنده احمدی رضا ,امیری بختیار محمد صادق
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1395 - دوره : 6 - شماره : 19 - صفحه:10 -22
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب کشور با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی است. برای این منظور با استفاده از نگاره های چاه پیمایی و اطلاعات مغزه 1211 داده نقطه ای و به کمک نرم افزار geolog، پارامترهای پتروفیزیکی سازند آسماری در سه حلقه چاه a، b و c این میدان نفتی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نمودارهای متقاطع نوترون چگالی و mn، سنگ شناسی غالب سازند از نوع کربناته و به مقدار کمتر ماسه سنگ و شیل تشخیص داده شد. میزان تخلخل موثر متوسط سازند نیز در چاه های a، b و c به ترتیب برابر با 17/10، 45/9 و 15/8 درصد و اشباع شدگی آب (sw) سازند کمتری در فواصل سازندهای ماسه سنگی نسبت به کربناته بدست آمد. براساس نتایج تحقیق کیفیت این مخزن درمجموع، متوسط و در فواصل عمقی ماسه سنگی از کیفیت بهتر و درنتیجه امکان عملیات تولید نفت بهتری برخوردار است.
کلیدواژه سازند آسماری، میدان نفتی مارون، نگاره های چاه پیمایی، سنگ شناسی، تخلخل، اشباع شدگی آب(sw)
آدرس دانشگاه صنعتی اراک, ایران, دانشگاه صنعتی اراک, ایران
پست الکترونیکی sadeghamiribakhtiar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved