>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل ساختارها و ریزساختارهای برشی در طول راندگی خوی ابوالفضل، شمال شرق  
   
نویسنده حاجی حسینلو حسن ,پدیدار رضوان
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 18 - صفحه:60 -76
چکیده    در منطقه مورد مطالعه زون های برشی هر یک از راندگی ها، چین ها متفاوتی از قبیل چین ها کششی z وs  شکل، چین های هم شیب و چین های گسل خورده تشخیص داده می شود. در این منطقه مرز بین واحدهای سنگ دگرگونی با گسل های راندگی چین خورده (گسل راندگی ابوالفضل) نشان داده شده است. در طول زون های گسلی منطقه تعدادی از پهنه های میلونیتی با واتنش بالا در زون برشی شکل پذیر رخ داده اند. به علاوه میلونیت های برگ وارگی شده سنگ های گسلی از مناطق دگرگونی به وسیله برش های گسلی و مناطق آرد گسلی نشان می دهد که فابریک تصادفی غیر چسبنده دارند. سایر سنگ های گسلی با برگ وارگی های واتنش بالا مشخص می­کند که چین ها مرتبط با این ساختارهای تکتونیکی دیده شده اند. نشان گرهای جنبشی منطقه مورد مطالعه عبارتند از: پورفیروکلاست نامتقارن، فابریک cs و ریزساختارهای pullapart که در سرتاسر منطقه دگرشکل راست گرد را نشان می دهند که سوی برش هر یک از زون های برشی عمدتاً با استفاده از ریز ساختارها تعیین شده است. وضعیت مخروط افکنه ها جوان، انحراف و تغییر مسیر آبراهه ها و پرتگاه گسلی در قطعات مختلف نشان دهنده ی گسل راندگی ابوالفضل به عنوان گسل فعال است.
کلیدواژه تحلیل ساختاری، خوی، زون برشی، دگرشکل راست­گرد، راندگی ابوالفضل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی r_padidar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved