>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل الگوی مکانی گسلش و رومرکز رخدادهای لرزه ای با استفاده از روش فرای (مطالعه موردی در استان یزد)  
   
نویسنده چرچی عباس ,سامانی بابک
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 18 - صفحه:54 -59
چکیده    با استفاده از پردازش چشمی و فیلترسازی تصاویر ماهواره ای مهمترین خط واره های استان یزد استخراج گردیده است. نقشه تراکم شکستگی نشان دهنده بالاترین تراکم شکستگی و گسلش در بخشهای مرکزی و شمال شرقی استان یزد می باشد. تصویر اندازی رومرکز رخدادهای لرزه ای تاریخی و سده اخیر نشان دهنده بیشترین تمرکز زمین لرزه ها در بخشهای شمال شرقی استان می باشد. تحلیل الگوی مکانی ساختارهای شکننده نشان دهنده روند غالب شمال غربجنوب شرق در توسعه گسل ها و شکستگیها می باشد. به کارگیری تحلیل الگوی مکانی fry  و استفاده از داده های نقطه ای رومرکز رخداد های لرزه ای نشان دهنده وجود یک روند غالب شمال غربجنوب شرق جهت انتشار رخدادهای لرزه ای در پهنه استان یزد می باشد. نتایج نشان می دهد پراکنش رومرکز زلزله ها یک الگوی پهنه ای، پراکنده و نامشخص نبوده بلکه دارای یک روند بارز شمال غربجنوب شرق می باشد بنابراین گسل ها با روند غالب شمال غربجنوب شرق بعنوان مهمترین چشمه های لرزه زا در این استان محسوب می شوند. مهمترین جنبه کاربردی این مقاله تعیین راستاهای غالب وقوع زمین لرزه درپهنه های لرزه ای مختلف می باشد.
کلیدواژه تحلیل الگوی مکانی، تراکم شکستگی، آنالیز فری، چشمه لرزه زا
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی b.samani@scu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved