>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زمین شیمیائی مخازن نفتی آسماری بر منابع آب کارستی مسجد سلیمان  
   
نویسنده میرزائی ارجنکی سید یحیی ,زراسوندی علیرضا ,اورنگ مریم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 18 - صفحه:1 -14
چکیده    همجواری منابع آب موجود در سازند‌های کارستی با میادین نفتی می‌تواند باعث آلودگی این منابع گردد. به دلیل اهمیت منابع آب موجود در سازند‌های سخت، بررسی اثرات این تداخل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس در این تحقیق به بررسی ژئوشیمیایی تاثیر مخازن نفتی برمنابع آب کارستی و تفکیک آن با استفاده از مطالعات ژئوشیمایی و هیدروژئوشیمیایی در منطقه مسجد سلیمان واقع در استان خوزستان پرداخته شد. نتایج بررسی نشان داد، تیپ منابع آب تاقدیس آسماری از نوع کلروره سدیک و سولفاته سدیک و در گروه نامناسب برای شرب می‌باشد. بررسی نسبت آلکان‌های نرمال همچنین نتایج آنالیز رسوبات مرتبط با چشمه های منطقه نشان می‌دهد که این مواد دارای غلظت‌های تقریباً بیشتر از میزان زمینه و بترتیب به صورتni>zn>cr>v>cu>pb>as>co  می‌باشد که نشان می‌دهد منشاء آلودگی نفتی نمونه‌های مورد مطالعه، نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجدسلیمان بوده که بشدت مورد تجزیه زیستی قرار گرفته‌اند. مجموع نتایج این مطالعه نشان داد آب ذخیره شده در سازند کارستی آسماری در محل خروجی تاقدیس(چشمه گرو) با آب‌های حاصل از انحلال بین لایه‌های سازند گچساران (انحلال هالیت و ژیپس) و شورابه‌ها و هیدروکربن های نفتی مخزن آسماری اختلاط و آلوده گردیده است لذا بررسی محل دقیق ورود آلایندهای نفتی به منابع آب تاقدیس آسماری همچنین خروج آب با کیفیت قبل از تداخل با آلاینده نفتی می تواند باعث کاهش دبی چشمه گرو و کاهش ورود آب آلود به رودخانه شور تمبی و در نهایت رودخانه کارون گردد.
کلیدواژه سازند های کارستی، آلودگی نفتی، شورابه، فلزات سنگین، مسجد سلیمان
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی en.orang@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved