>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نحوه کانی‌سازی و تشکیل کانسار سرب و روی خانه‌سورمه (غرب اصفهان) بر اساس شواهد کانی‌شناسی، زمین شیمی و سیالات درگیر  
   
نویسنده کریم زاده زهرا ,مهرابی بهزاد ,بازرگانی گیلانی کمال الدین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 17 - صفحه:72 -84
چکیده    کانسار سرب و روی خانه سورمه در 40 کیلومتری غرب اصفهان، در سنگ های کربناته کرتاسه زیرین واقع شده است. کانه های هیپوژن شامل گالن، اسفالریت، پیریت، تنانتیت، کالکوپیریت و کانی های سوپرژنسروزیت، آنگلزیت،کوولیتو مالاکیت هستند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی لایه شیلی تریاس فوقانی و به ویژه توالی کربناته کرتاسه پایینی در تامین عناصر سرب و روی برای کانی سازی نقش داشته اند. بر اساس مطالعات میکروترمومتری،سیال کانه ساز دمای 210 تا 240 درجه سانتیگراد و شوری حدود 7 تا 8 درصد وزنی معادل نمک طعام دارد. با توجه به نوع سنگ میزبان، کانی های هیپوژن و سوپرژن، شوری و دمای همگن شدن سیالات، کانسار خانه سورمه جزء کانسارهای mvt با میزبان کربناته قرار می گیرد. در این کانسار، سیالات گرمابی پس از شستن و حمل فلزات از لایه های شیلی تریاس و توالی کرتاسه در امتداد گسل های عمیق و اختلاط با آب های درون سازندی و جوی، سرب و روی را در امتداد زون های گسله ته نشین کردند. با استناد به نتایج پژوهش می توان تخمین زد که در عمق های بیشتر می توان کانی سازی سرب و روی را دنبال کرد.
کلیدواژه سرب و روی، خانه سورمه، کانی شناسی، ژئوشیمی، میکروترمومتری
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved