>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ارتباط هیدرولیکی آبخوان دشت لور اندیمشک و رودخانه دز با استفاده از مدل modflow  
   
نویسنده نوذرپور لاله ,چیت سازان منوچهر ,ندری آرش ,فرهادی منش معصومه
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 17 - صفحه:23 -36
چکیده    مدیریت صحیح و منطقی منابع آب، نیازمند شناخت ارتباط متقابل منابع سطحی وزیرزمینی می باشد. در این تحقیق جهت بررسی تبادلات آبخوان لوراندیمشک و رودخانه دزاز مدل modflow استفاده گردید. ابتدا جریان آب های زیرزمینی دشت لوراندیمشک توسط مدل modflow، در حالت ماندگار شبیه‌سازی گردید. سپس با استفاده از داده های مربوط به مهر 1388 تا شهریور 1389، جریان آبخوان در حالت ناپایدار واسنجی و در دوره ی شش ماهه صحت سنجی شد. در ادامه ارتباط رودخانه دز با آبخوان در سناریوهای مختلف مدیریتی شامل کمترین دبی (کمترین سطح آب) در رودخانه، و پیش بینی تبادلات آبخوان و رودخانه در دوره های خشکسالی و ترسالی توسط بیلان بخشی(zone budget) انجام گردید. به این منظور، رودخانه به پنج پهنه تقسیم شد و بیلان آبی در آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانگر بیشترین تغذیه توسط رودخانه در پهنه های 2 و 3 و سپس پهنه1 است. رودخانه دز در بیشتر مسیر خود تغذیه کننده آبخوان می باشد..
کلیدواژه دشت لور-اندیمشک، ارتباط آبخوان و رودخانه، بیلان بخشی، رودخانه دز، modflow
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved