>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و تفسیر رخساره‌های الکتریکی و استفاده از آن جهت پیش‌بینی رخساره‌های رسوبی، در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب‌غرب ایران  
   
نویسنده زحمت کش ایمان ,سلیمانی بهمن ,غبیشاوی علی ,شیخ زاده حسین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 16 - صفحه:72 -81
چکیده    یکی از اجزای مهم در سرشت نمایی مخزن تهیه نقشه ای از توزیع خصوصیات و ناهمگنی های مخزنی است.در مخازن کربناته ناهمگن، به دلیل پیچیدگی و ناهمگنی بالا توزیع تخلخل و تراوایی متغیر و نامشخص است. بر همین اساس استفاده از روش های جدید به منظور درک بهتر این مخازن الزامی است. از میان این روش ها تعیین و استفاده از رخساره های الکتریکی(رخساره لاگ) امروزه یکی از مهمترین ترین روش ها در مباحث تولید از مخازن هیدروکربنی و توسعه میادین می­باشد. به همین دلیل در این مطالعه، با استفاده از روش شبکه عصبی خودسازمان­ده (som) رخساره­های الکتریکی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب­غرب ایران تعیین گردید. این رخساره­های لاگ از نظر کیفیت مخزن به ترتیب از خیلی خوب تا ضعیف به صورت، رخساره­های لاگ 1و 5 با بهترین کیفیت مخزنی، رخساره­های 2و 6 با کیفیت مخزنی خوب، رخساره 3 باکیفیت مخزنی متوسط و رخساره­های 4و7 با کیفیت مخزنی بد یا بدون کیفیت مخزنی مرتبه­بندی گردید.جهت ارزیابی رخساره­های الکتریکی و ارتباط دادن فابریک سنگ های کربناته و ماسه سنگی با توزیع اندازه فضاهای خالی و خصوصیات پتروفیزیکی رخساره های الکتریکی، مطالعات پتروگرافی در چند حلقه چاه  صورت پذیرفت. به طور کلی رخساره­های الکتریکی تعیین شده در این مطالعه با داده های پتروگرافی ارتباط بسیار خوبی نشان داد، در نتیجه با توجه به انطباق خوب نتایج مدل بهینه شده در این مطالعه با واقعیت، رخساره های الکتریکی در حکم جانشین برای رخساره رسوبی ساخته و به تمام چاه های میدان تعمیم داده شد.
کلیدواژه رخساره الکتریکی، رخساره رسوبی، خوشه‌سازی، کیفیت مخزن
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران, شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved