>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه شیمی کانی و انکلوزیون های مذاب در فنوکریست های کلینوپیروکسن و کاربرد آن در تفسیرهای پترولوژیکی و کانه زائی: مطالعه موردی دایک های لامپروفیری درشمال غرب ایران  
   
نویسنده سلطان محمدی اعظم ,رهگشای محمد ,عظیم زاده امیر مرتضی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 16 - صفحه:33 -44
چکیده    لامپروفیرهای کالک آلکالن ارتباط زمانی مشخصی با کانی زایی طلا دارند. در دایک های لامپروفیری کالک آلکالن در رشته کوه صلوات، شمال غرب ایران انکلوزیون های مذاب چند فازی در کانی کلینوپیروکسن تشخیص داده شده است که از فاز شیشه، کانی دختر و حباب گاز تشکیل شده اند. ترکیب شیمیایی شیشه مذاب مشابه با ترکیب کلینوپیروکسن میزبان در لامپروفیرهای کالک آلکالن است. مطالعات رامان اسپکتروسکوپی نیز بیانگر حضور فاز گازی نظیر co2 در انکلوزیون های مورد مطالعه است. مجموع نتایج بدست آمده از شیمی کانی و مطالعات انکلوزیون های مذاب، نشان دهنده نقش اساسی سیالات و فرایند متاسوماتیسم در منشاء ماگمای سازنده سنگ های لامپروفیری رشته کوه صلوات است. مطالعه حاضر کاربرد مهمی در  تفسیر فرایندهای مرتبط با گوشته فوقانی دارد که در تحولات ماگمای آلکالن، متاسوماتیسم گوشته ای و کانی زایی های مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کلیدواژه فازگازی co2، کلینوپیروکسن، انکلوزیون مذاب، متاسوماتیسم، لامپروفیر
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved