>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت لنجانات با روش فازی تاکاگی – سوگنو  
   
نویسنده کامرانی صلاح الدین ,رضایی محسن
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 16 - صفحه:24 -32
چکیده    در مطالعه حاضر، از روش فازی تاکاگیسوگنو جهت ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در دشت لنجانات اصفهان استفاده گردید. در این روش از 16 پارامتر شیمیایی اندازه‌گیری شده در 79 نمونه آب زیرزمینی استفاده شد. این پارامترها، بر اساس اهمیت‌شان در کیفیت آب از نظر شرب، به چهار گروه تقسیم شدند. سپس این گروه‌ها، بر اساس قوانین اگر – آنگاه فازی با یکدیگر ترکیب شدند و کیفیت نهایی آب تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع نمونه­ها، 12نمونه(17/15%) کیفیت عالی،19 نمونه (05/24%)کیفیت خوب،27 نمونه(17/34%) کیفیت متوسط،15نمونه(98/18%) کیفیت ضعیف و 6 نمونه(59/7%) کیفیت خیلی ضعیف داشتند و 6 نمونه­ای که بدترین کیفیت(رتبه5) را دارند در پارامترهای کیفی خود دارای عناصر سنگین سمی با غلظت های بیشتر از حد استاندارد تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (who) می باشند. با توجه به نتایج روش تاکاگیسوگنو نیز مانند روش ممدانی در ارزیابی کیفیت آب خصوصا در سایت های صنعتی یا مناطقی که امکان حضور عناصر سمی سنگین وجود دارد می تواند کاربرد داشته باشد.
کلیدواژه کیفیت آب زیرزمینی، منطق فازی، روش تاکاگی-سوگنو، قوانین فازی
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved