>
Fa   |   Ar   |   En
   بکارگیری مدل ترکیبی GA-BP جهت برآورد مقدار کل کربن آلی (TOC) از داده‌های پتروفیزیکی  
   
نویسنده حسینی زیبا ,کدخدایی علی ,طباطبایی محمد احسان
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1394 - شماره : 15 - صفحه:40 -50
چکیده    مقدار کل کربن آلی (TOC) مهمترین پارامتر جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن­زائی سنگ منشا می­باشد. اندازه­گیری TOC، مستلزم انجامِ آزمایشات ژئوشیمیاییِ پر­هزینه و وقت­گیر است، که روی تعداد محدودی نمونه صورت می­گیرد. از این جهت، هدف اصلی این پژوهش برآورد پارامتر ژئوشیمیاییِ TOC از داده­های پتروفیزیکی است که امروزه از تمامی چاه­های حفاری تهیه شده و کم هزینه­تر می­باشند. برای این منظور از سیستم ترکیبیGA-BP ، جهت تخمین TOC بهره گرفته شد. در مطالعه موردی سه چاه از میدان نفتی اهواز، این روش اجرا گردیده و با روش­های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است. نتایج بیانگر است که روش ترکیبی GA-BP جهت برآورد TOC نسبت به روش­های جداگانه، دقیق‌تر بوده و سرعت اجرایی خوبی دارد. نتیجه­ی صحت­سنجی شبیه­سازی این مدل برای داده‌های تست، MSE و R2 را به ترتیب  001299/0 و 973/0  نشان می­دهد. این روش بسیار موفق عمل نموده و جهت تعمیم به سایر چاه­های توسعه­ای پیشنهاد می­گردد.  
کلیدواژه مقدار کل کربن آلی(TOC) ,سنگ منشا ,نگار­های پتروفیزیکی ,روش ترکیبی GA-BP ,میدان نفتی اهواز
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved