>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تغییرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی از میادین دشت آبادان با استفاده داده های زمین- شیمیایی و پتروفیزیکی  
   
نویسنده علیزاده بهرام ,سعادتی حسین ,صمصامی جمال الدین ,حسینی حسن ,گندمی ثانی احمدرضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 13 - صفحه:11 -19
چکیده    میدان نفتی مورد مطالعه از جمله ابر میادین نفتی در حال توسعه جهان محسوب می­شود. در این میدان سازند­های ایلام، سروک، بخش زیرین کژدمی، گدوان و فهلیان به عنوان مخازن قابل بهره­برداری شناخته شده­اند. در این مطالعه سازند کژدمی با استفـاده از دستگاه پیرولیز راک‌ـ ایول 6 و نمودارهای چاه­پیمایی گاما و صوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که از سمت شمال به جنوب شرایط محیط رسوبی سازند مورد مطالعه تغییر کرده و به یک محیط پیشرونده و احیایی دارای توان تولید و حفاظت بالای مواد آلی تبدیل می­شود. همزمان با این تغییرات شدت پرتو لاگ گاما در مقابل لایه­های آهکی نیز افزایش پیدا می­کند. با تطابق داده­های پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی یک زون غنی از مواد آلی واقع در بخش بالایی سازند کژدمی شناسایی گردید که ضخامت این زون از سمت جنوب میدان  به شمال کاهش می­یابد. همچنین ترسیم نمودار تغییرات پارامتر ترکیبی پتانسیل زایش (S1+S2) در برابر  TOCنشان می­دهد که سازند کژدمی از لحاظ پتانسیل هیدروکربور­زایی در محدوده­ی وسیعی از ضعیف تا عالی قرار دارد و در بخش­های جنوبی میدان نسبت به شمال میدان بالاتر است. با توجه به ضخامت زون غنی از مواد آلی در بخش بالای سازند کژدمی و لایه­های شیلی می­توان این سازند را به عنوان سنگ منشا بالقوه مخزن سروک بویژه در بخش جنوبی میدان مورد مطالعه معرفی نمود.  
کلیدواژه پتانسیل هیدروکربوزایی ,سازند کژدمی ,نمودار چاه­پیمایی گاما و صوتی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, مرکز پژوهشی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی‌نفت, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, مرکز پژوهشی زمین‌شناسی و زمین‌شیمی‌نفت, ایران, شرکت ملی نفت ایران, مدیریت اکتشاف و بهره‌برداری نفت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved