>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد روش های عددی در شناسایی چشمه های لرزه ای: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان  
   
نویسنده اسلامی سعیدالرضا ,درخشانی رضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 14 - صفحه:60 -64
چکیده    شناسایی چشمه های لرزه ای به عنوان بخش اساسی مطالعات مربوط به تحلیل خطر لرزه ای می بایست حتی الامکان واقعی و دقیق انجام گیرد. در این تحقیق تلاش شده است بر اساس روش های عددی، رهیافتی جدید جهت شناسایی چشمه های لرزه ای پهنه ای معرفی شود به این ترتیب که ابتدا منطقه مورد مطالعه به بخشهای کوچکتر با ابعاد یکسان تقسیم می گردد و آنگاه متغیرهای معرف خطر زمینلرزه برای هر بخش بروش عددی جمع آوری می شود. سپس با اعمال تکنیکهای عددی، رده بندی بخشها بر اساس خطر زمینلرزه صورت می پذیرد چنانکه می توان به هر بخش مقداری عددی معرف خطر زمینلرزه بنام ضریب خطر لرزه ای نسبت  داد. در مرحله نهایی می توان با انجام دو نوع تفسیر از نتایج حاصله، چشمه های لرزه ای پهنه ای را در منطقه مورد مطالعه معرفی نمود. بدیهی است بدلیل استفاده از تکنیکهای عددی در رهیافت پیشنهادی، نتایج حاصله از دقت و واقعیت گرایی بالایی برخوردار بوده و لذا از جهت کاربرد در تحلیل خطرپذیری زمینلرزه حائز اهمیت می باشند.  
کلیدواژه زمینلرزه ,خطرپذیری ,چشمه لرزه ای ,روش عددی ,مخاطرات طبیعی
آدرس دانشگاه دامغان, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
پست الکترونیکی reza_1217@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved