>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان  
   
نویسنده رنگزن کاظم ,زراسوندی علیرضا ,عبدالخانی علی ,مجردی برات
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 14 - صفحه:38 -45
چکیده    با افزایش وقوع طوفانهای گردوغبار در چند سال اخیر در جنوب غرب ایران و بویژه در استان خوزستان و به تبع آن کاهش کیفیت هوا در این مناطق، مطالعه این پدیده از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور و با جمع آوری داده­هایAOD سنجنده مودیس و PM10 پنج ایستگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در 4 ماه اول سال 1388 رابطه همبستگی بینAOD و میانگین روزانه و ساعتی  PM10مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تغییرات زمانیAOD با تغییرات PM10رابطه مستقیم دارد. اما میانگین ساعتی نسبت به میانگین روزانه همبستگی مثبت بالاتری نشان می دهد. بعد از تصحیح AOD نسبت به رطوبت نسبی معلوم شد که در این منطقه و با استفاده از داده های مودیس با قدرت تفکیک 10 کیلومتر در 4 ماه اول سال رطوبت عامل مهم تاثیرگذار بر این رابطه نیست. بطور کلی در این تحقیق مشخص شد کهAOD سنجنده مودیس می تواند ابزار مناسبی جهت پهنه بندی PM10  توده های گردوغبار جنوب غرب ایران در مقیاس ناحیه ای باشد.  
کلیدواژه مودیس ,PM10 ,گردوغبار ,کیفیت هوا ,همبستگی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه سنجش از دور و GIS, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین‌شناسی, ایران, شرکت برق منطقه ای استان خوزستان, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, گروه نقشه برداری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved