>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش‌های برآورد جریان پایه در چشمه‌های کارستی، مطالعه‌ی موردی چشمه‌های پیرغار و دیمه  
   
نویسنده مالی سپیده ,محمدی ضرغام
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 14 - صفحه:22 -37
چکیده    بررسی هیدروگراف جریان چشمه از کاربردی‌ترین موضوعات در هیدروژئولوژی است و پژوهش در مورد آن، می تواند کاربردهای مفیدی در تعیین رفتار دینامیکی آب زیرزمینی و پشتوانه ای علمی در اتخاذ راه‌کارهای مناسب در مدیریت کمی و کیفی آب آبخوان‌ها و حوضه‌‌های آبگیر داشته باشد. در این پژوهش علاوه بر روشهای مرسوم، جدایش جریان پایه چشمه‌های کارستی دیمه و پیرغار واقع در استان چهارمحال و بختیاری به روش‌های فیلتر دیجیتال بازگشتی با استفاده از نرم افزارHydroOffice 2010  انجام گرفته است. تغییرات دبی جریان پایه که بر اساس شیمی‌نگار چشمه برآورد شده است، به عنوان معیار ارزیابی و مبنای مقایسه جهت انتخاب مناسب‌ترین روش فیلتر دیجیتال بازگشتی در محاسبه‌ی جریان پایه (BFI) در نظر گرفته شده است. در هر دو چشمه، روش‌ Eckhardt Filter با مقایسه‌ی عددی و معیارهای آماری مناسب ترین روش تفکیک جریان در بین روش‌های دیجیتال الگوریتم عددی می‌باشد. با استفاده از روش مذکور، میانگین شاخص جریان پایه در چشمه‌های دیمه و پیرغار به ترتیب 9/0 و 61/0 محاسبه شده است. با بررسی تغییرات زمانی بارش، دبی و غلظت یون کلسیم در چشمه‌ی دیمه و پیرغار، اثر تدریجی آب نفوذی حاصل از بارش، به ترتیب در طول 12 و 5 ماه ظاهر می شود و درصد مشارکت آب جدید در دبی کل چشمه ها، در طول مدت مطالعه به ترتیب حدود % 12 و % 33 است. با توجه به پایین‌تر بودن شاخص جریان پایه‌ و درصد بیشتر مشارکت آب جدید در چشمه‌ی پیرغار نسبت به چشمه‌ی دیمه، می‌‌توان گفت احتمالا سیستم آبخوان چشمه ی پیرغار نسبت به دیمه دارای سهم جریان مجرایی بیشتری بوده و از درجه‌ی کارستی شدن بیشتری برخوردار است.  
کلیدواژه چشمه کارستی ,جریان پایه ,تفکیک هیدروگراف ,روش‌ دیجیتال الگوریتم عددی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی zmohammadi@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved