>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی آهک امام حسن با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک و آنالیز حساسیت قاطع ژئوالکتریک (مطالعه موردی: آهک امام حسن، چوار- ایلام)  
   
نویسنده تاج آبادی مهدی ,ناصری حمیدرضا ,علیجانی فرشاد ,آدینه وند روح اله
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 14 - صفحه:13 -21
چکیده    در این پژوهش با استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه پتانسیل آب زیرزمینی آهک­ امام حسن در منطقه چوار استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پنج نیمرخ ژئوالکتریک با طول 500 متر و فاصله الکترودی 20 متر با استفاده از آرایش دوقطبی‌- دوقطبی متوالی برداشت شد. پس از ارزیابی صحت داده­های ژئوالکتریک با استفاده از مقاطع حساسیت بلوک­های مدل و تهیه مدل­های هموار نیمرخ­ها، شبه مقاطع مقاومت ویژه به پیروی از تکنیک بهینه­سازی غیرخطی و وارونسازی به روش حداقل مربعات ترسیم شد. در نهایت با استفاده از شبه مقاطع مقاومت ویژه، مقاطع زمین‌شناسی آنها ترسیم شد. بررسی این مقاطع نشان می‌دهد که به دلیل انحلال‌پذیری و ستبرای کم، متراکم و فاقد شکستگی بودن آهک‌های گورپی، قابلیت ذخیره آب زیرزمینی پایین می‌باشد. در مقابل تفسیر نیمرخ شاهد در نزدیکی سازند ایلام، احتمال وجود پتانسیل‌های مناسب آب زیرزمینی در این منطقه را پیشنهاد می‌کند.  
کلیدواژه آهک امام حسن ,توموگرافی مقاومت ویژه ,آرایشدوقطبی- دوقطبی ,آنالیز حساسیت ومدل وارون ,منطقه چوار
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی radinehvand66@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved