>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه  
   
نویسنده بهروزی فاطمه ,احدیان جواد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1393 - شماره : 11
  
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه سازه های آبی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved