>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی براساس آنتروپی وزن دار شاخص کیفیت آب  
   
نویسنده امیری وهاب ,نخعی محمد ,سهرابی نسیم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1392 - شماره : 7 - صفحه:31 -39
  
کلیدواژه کیفیت آب شرب ,WQI ,تحلیل عاملی ,وزن آنتروپی ,EWQI ,دشت زنجان
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم, گروه زمین‌شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved