>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد مدل استنتاج فازی در ارزیابی کیفیت آب قنات‌ جهت مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: استان تهران)  
   
نویسنده نخعی محمد ,ودیعتی میثم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1391 - شماره : 6 - صفحه:44 -52
  
کلیدواژه قنات، کیفیت آب، استان تهران، منطق فازی، استنتاج فازی
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved