>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی زیست محیطی پسماندهای حفاری: مطالعه موردی پسماندهای چاه شماره 449 میدان نفتی اهواز  
   
نویسنده فرهادیان بابادی مهین ,مسعودی فریبرز ,زراسوندی علیرضا
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1391 - شماره : 5 - صفحه:100 -110
  
کلیدواژه چاه شماره 449 میدان نفتی اهواز، مواد افزودنی گل حفاری، پسماندهای حفاری، بررسی زیست محیطی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved