>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:1


  tick  آشکارسازی سدهای باطله معدنی با استفاده از تصاویر چندطیفی سنجنده استر، مطالعه موردی: معدن سرب-روی انگوران، جنوب غرب زنجان - صفحه:110-120

  tick  ارزیابی تاثیر چرخه‌های انجماد-ذوب بر روی سرعت امواج فشاری و چگالی سنگ شیست (مطالعه موردی: معدن انگوران) - صفحه:15-30

  tick  ارزیابی تناسب کاربری زمین در جایگاه دفن پسماند شهر زنجان با بهره‌گیری از دادهای هیدروژئولوژیکی و پیمایش‌های ژئوالکتریکی - صفحه:31-46

  tick  بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران - صفحه:1-14

  tick  بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان طی دوره 2016-1988 با استفاده از آزمونهای ناپارامتریک - صفحه:47-59

  tick  تخمین پارامترهای مخزنی با استفاده از داده های چاه پیمایی و بهره گیری از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات - صفحه:96-109

  tick  زمین‌شناسی و زمین‌شیمی کانه زایی مس، در اندیس‌های ده ‌معدن و دره‌یاس، استان چهارمحال و بختیاری، در اندیس‌های ده ‌معدن و دره‌یاس، استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:60-77

  tick  مطالعه عوامل موثر در تشکیل فرو چاله‌ها در جنوب شهر پل دختر، جنوب غرب ایران - صفحه:78-95
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved