>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1398 - دوره: - شماره:31


  tick  ارائه مدل مناسب جهت تخمین درصد انواع کانی ها و بررسی فضایی آنها در منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر میکروسکوپی (مطالعه موردی: اسکارن جنوب غرب تفت) - صفحه:50-61

  tick  تخمین نتایج آزمایشSpt بااستفاده از روشهای احتمالاتی و شبکه عصبی در لایه های رسی( مطالعه موردی: لایه های رسی تبریز) - صفحه:62-74

  tick  غنی شدگی، منشا، و خطر سلامتی فلزات سنگین در مزارع برنج: مطالعه موردی شهرستانهای اهواز و باوی - صفحه:75-84

  tick  کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی برای شناسایی شرایط تمرکز عناصرنادرخاکی در آنومالی معدنی C جنوبی اسکارن آهن سنگان، خراسان رضوی - صفحه:38-49

  tick  کیفیت و توسعه دولومیتیزاسیون و تاثیر آن در تولید نفت، مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز - صفحه:1-9

  tick  محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی پایداری دیواره چاه با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس - صفحه:10-16

  tick  مدلسازی و پیش نگری تغییرات غلظت Tds در آبخوان ورامین با استفاده از نرم افزار Gms - صفحه:25-37

  tick  مقایسه زمین‌شناسی، پتروگرافی، زمین‌شیمی و منشا ایگنیمبریت در آتشفشان‌های سبلان و سهند - صفحه:17-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved