>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود  
   
نویسنده کمال پور اصل احسان ,احدیان جواد ,بختیاری مرتضی
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 27 - صفحه:60 -68
چکیده    تراکم دینامیکی یکی از روش های دینامیکی بهسازی خاکهای سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین بر سطح خاک میزان تراکم و درنتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این موضوع از طریق انتقال انرژی بوسیله امواج صورت می پذیرد که موجب تغییر مکان ذرات و افزایش تراکم می شود. در این تحقیق ابتدا اقدام به انجام آزمایش‌های میدانی گردید سپس با استفاده از نتایج بدست آمده در این بخش اقدام به مدلسازی تراکم دینامیکی خاک گردید. به منظور انجام مدلسازی تحقیق حاضر از نرمافزار flac استفاده گردید. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق حاضر ابتدا منطقه آبادان به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب و پس از آزمایش‌های میدانی مشخصات مکانیکی خاک استخراج و سپس با تعریف الگوهای آزمایش اقدام به مدلسازی گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‌دهد برای کلیه شرایط مدلسازی با افزایش ارتفاع سقوط‎ و همچنین افزایش وزن کوبه عمق تاثیر افزایش یافته است همچنین حداکثر تنش تماسی در سطح خاک در محل تماس با کوبه رخ داد و این پارامتر با عمق خاک به شدت کاهش یافته است.
کلیدواژه تراکم دینامیکی، بهسازی خاک، نرم افزار flac، مدلسازی عددی، تنش مماسی
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران
پست الکترونیکی mortezabakhtiari62@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved