>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد رده بندی توده سنگ جهت تخمین تزریق پذیری (مطالعات موردی)  
   
نویسنده کراری سجاد ,اجل لوئیان رسول
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 29 - صفحه:43 -50
چکیده    با استفاده از طبقه بندی توده سنگ به روش شاخص مقاومت زمین شناسی می توان اقدام به ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری توده های سنگی نمود. در این مقاله با انجام طبقه بندی شاخص مقاومت زمین‌شناسی میزان محدوده نفوذپذیری توده‌های سنگی براساس لوژان بر روی چارت طبقه بندی زون بندی شده است. در این چارت میزان gsi بیش از 55 محدوده لوژان 13 یا نفوذناپذیر ، میزان gsi بین 45 تا 55 محدوده لوژان 3 تا 10 یا نفوذپذیری کم ، میزان gsi بین 35 تا 45 محدوده لوژان 10 تا 30 یا نفوذپذیری متوسط و میزان gsi کمتر از 35 محدوده لوژان 30 تا 100 یا نفوذپذیری زیاد را نشان می‌دهند. پس از انجام این زون بندی در چارت طبقه‌بندی شاخص مقاومت زمین‌شناسی اقدام به تخمین تزریق پذیری و بهسازی توده های سنگی گردیده است. زون اول ناحیه بدون توان تزریق‌پذیری (none groutable) می‌باشد. زون دوم ناحیه با تزریق‌پذیری محدود که به صورت محلی (local) میباشد. زون سوم ناحیه با تزریق پذیری متوسط (medium groutable) می‌باشد. زون چهارم ناحیه با تزریق پذیری بالا (high groutable) می‌باشد.
کلیدواژه طبقه توده سنگی، شاخص مقاومت زمین شناسی، نفوذپذیری، تزریق پذیری، زون بندی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم،, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved