>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد مقیاس ml برای بزرگای زمین‌لرزه‌ها در ایران  
   
نویسنده جامی زاده زهرا ,نعمتی مجید ,فاطمی جلیل الدین
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 29 - صفحه:1 -9
چکیده    برآورد یک بزرگای محلی برای برآورد درستتر بزرگای زمینلرزههای محلی در هر گستره لازم است. برای این هدف از 1409 بیشینه دامنه مصنوعی خوانده شده وود اندرسون از 229 زمینلرزه با 22 ایستگاه لرزهنگاری در ایران در عرض جغرافیایی بین 24 تا 42 درجه شمالی و طول جغرافیایی بین 43 تا 65 درجه شرقی استفاده شد. بزرگای آنها 5/3 تا 4/5 در مقیاس محلی، گاف آزیموتی آنها کمتر از 180 درجه و ﺑﺎ rms در تمام ایستگاهها کمتر از 5/0 ثانیه بودند. این پژوهش با استفاده از دادههای لرزهای دریافتی سالهای 2004 تا 2016 میباشند. یک رابطه پارامتریک که در آن پخش هندسی، میرایی(کاهیدگی) غیرالاستیک و تصحیح ایستگاهی در نظر گرفته شدند، رابطه کاهیدگی تجربی را برای بزرگای محلی در ایران بهصورت زیر برآورد نمود: این رابطه کاهیدگی بیشتری از دامنه موج را برای فواصل بیش 150 کیلومتر نسبت به رابطه هاتون و بور (1987) پیشنهاد میکند. مقادیر تصحیحات ایستگاهی بین 198/0 – و 44/0 واحد بزرگا میباشد. از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که، کاهیدگی دامنه موج با افزایش فاصله بهصورت 1/r1.0928 بوده و تاثیر ساختار زمینشناسی گستره ایران برروی تخمین بزرگا در بازه وسیعی از بزرگا (نزدیک به 0.7) میباشد.
کلیدواژه بزرگای محلی، موج، پخش هندسی، ایران، زمینلرزه و دامنه
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فیزیک, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم و معاون مرکز پژوهشی زلزله, ایران, زلزله دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فیزیک و مرکز پژوهشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved