>
Fa   |   Ar   |   En
   جداسازی آنومالی‌های ژئوشیمیایی سرب و روی با استفاده از روش‌های آمار کلاسیک، مولتی‌فرکتال عیار تعداد،- عیار -مساحت و شاخص سینگولاریتی در ورقه 1:100000 اراک  
   
نویسنده جعفری محمدامین ,کنعانیان علی ,نظرپور احد
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 29 - صفحه:63 -74
چکیده    ورقه زمین شناسی 1:100000 اراک در بخش شمالی کمربند فلززایی سرب و روی ملایرالیگودرزاصفهان واقع شده است. داده های زمین شیمی 898 نمونه از رسوبات آبراهه ای منطقه مورد نظر که توسط روش icpms تهیه شده اند مورد تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا از طریق روش آمار کلاسیک و mad با محاسبه پارامترهای آماری به جداسازی جوامع زمین شیمیایی پرداخته شد. پس از آن با استفاده از روشهای فرکتالی عیارتعداد و عیارمساحت و همچنین با استفاده از روش سینگولاریتی آنومالیهای زمین شیمیایی دو عنصر سرب و روی در منطقه مورد مطالعه تفکیک شدند. روش فرکتال عیارمساحت نشان داد که مقدار کمینه و بیشنیه عیار برای عنصر سرب به ترتیب 15.64 ppm و 100 ppm و برای عنصر روی 09.63 ppm و 251 ppm میباشد. بطور کلی نتایج این روشها نشان داد که عیار عنصر سرب در جنوب غرب و عیار عنصر روی در شمال شرق و جنوب محدوده افزایش پیدا میکند و در ان مناطق احتمال وجود مناطق امیدبخش کانساری بسیار بالا است و از طرفی نیز بیانگر این مساله بود که آنومالی بدست آمده برای فلزات سرب و روی انطباق خوبی با واحدهای آهکی منطقه مورد مطالعه نشان میدهند.
کلیدواژه فرکتال، آنومالی زمین‌شیمیایی، شاخص سینگولاریتی، سرب و روی، اراک
آدرس دانشگاه تهران پردیس علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه تهران پردیس علوم, دانشکده علوم, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زمین شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved