>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه دوم  
   
نویسنده امیری جعفر
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:139 -166
چکیده    پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفیهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر شیراز بودند که تعداد 250 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد 213 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه‌های عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)، توسعه حرفه‌ای ایوبی آواز و همکاران (1394) و پیوند با مدرسه رضایی شریف و همکاران (1393) استفاده شد که روایی آن‌ها توسط صاحب‌نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85، 0.89 و 0.79 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری lisrel و نیز نرم‌افزار آماری spss26 استفاده شد. یافته‌های کمّی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان توسعه حرفه‌ای معلمان و عملکرد تحصیلی با پیوند با مدرسه دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میان پیوند با مدرسه دانش آموزان با عملکرد تحصیلی آن‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و پیوند با مدرسه در رابطه میان توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.
کلیدواژه توسعه حرفه‌ای، عملکرد تحصیلی، پیوند با مدرسه
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی j.amiri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved