>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان)  
   
نویسنده نظرزاده مریم ,نیک پی ایرج ,معدن دار آرانی عباس
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:109 -138
چکیده    با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می‌رود که در به‌کارگیری دانش به‌روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش‌های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان‌های نو در جهت افزایش بهره‌وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه‌های نو، مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی موردتوجه قرارگرفته است و در صدد آن است که میزان این سه متغیر را در دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان مورد مقایسه قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها با مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه پیش‌ساخته اجرا شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان در سال 1396 با تعداد 863 نفر است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، تعداد 265 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه برآورد شده بودند در هر طبقه به نسبت مشخص گردیدند. جهت انجام مقایسه متغیرها در دو دانشگاه، داده‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیقات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تجزیه‌وتحلیل گردید. با توجه به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بین میزان مدیریت کوانتومی و بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان تفاوت وجود دارد اما بین میزان همدلی سازمانی در این دو دانشگاه تفاوت وجود ندارد.
کلیدواژه مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی، همدلی سازمانی
آدرس دانشگاه لرستان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه لرستان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی arani.a@lu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved