>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم  
   
نویسنده حسینی نیره السادات
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:83 -108
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن بود. حجم نمونه شامل 40 دانش‌آموز بود که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه خودراهبری در یادگیری فیشر و همکاران (2001) بود. دانش‌آموزانی که یک نمره انحراف استاندارد پایین‌تر از میانگین داشتند به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برنامه آموزش پژوهش محور با گروه آزمایش، به مدت هفت جلسه و هر جلسه یک ساعت کار شد اما در گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی صورت نگرفت. در پایان از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد آموزش پژوهش محور بر رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن موثر است (0.05>p). درنتیجه، به‌منظور افزایش خودراهبری دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود از روش آموزش پژوهش محور و سایر شیوه‌های فعال استفاده شود.
کلیدواژه آموزش پژوهش محور، خودراهبری، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مدیریت آموزشی, ایران
پست الکترونیکی hoseininayereh8@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved