>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر  
   
نویسنده پالی سمیرا ,تفضلی صغری
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -29
چکیده    مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تجهیزات تکنولوژی‌های آموزشی و وسایل کمک‌آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر رودسر بودند. جهت تعیین حجم نمونه جامعه آماری معلمان از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده شد و 31 نفر انتخاب شدند. جهت تعیین حجم نمونه جامعه آماری دانش آموزان از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد و 210 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی فام و تیلور (1999)، پرسشنامه استاندارد تجهیزات تکنولوژی‌های آموزشی یاووز (2005) و پرسشنامه استاندارد وسایل کمک‌آموزشی عبدی (2012) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون رگرسیون گام‌به‌گام انجام شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد تجهیزات تکنولوژی‌های آموزشی و وسایل کمک‌آموزشی بر میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر تاثیر دارد (01/0 > p) و متغیرهای مزایای کاربرد تکنولوژی و تصورات کاربرد تکنولوژی بهترین پیش‌بینی کننده برای متغیر پیشرفت تحصیلی می‌باشند. برنامه‌ریزی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها و استفاده بهینه از ابزار کمک‌آموزشی و فناوری‌های مورد نیاز توصیه می‌شود.
کلیدواژه تجهیزات تکنولوژی های آموزشی، وسایل کمک آموزشی، پیشرفت تحصیلی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه علوم تربیتی, ایران
پست الکترونیکی yaldata63@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved