>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان  
   
نویسنده اطهری زهرا ,کاظمی طهماسب
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1400 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:25 -48
چکیده    هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر کاشان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفیهمبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان به تعداد 1531 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 200 نفر به دست آمد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های انگیزش تحصیلی والراند (1982)، هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008) و بهزیستی هیجانی کییز و ماگیارمو (2003) استفاده گردید که روایی آن‌ها توسط استاد راهنما و صاحب‌نظران دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری lisrel و نیز نرم‌افزار آماری spss استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد هویت تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ابعاد بهزیستی هیجانی دانش‌آموزان رابطه دارد. انگیزش تحصیلی با بهزیستی هیجانی دانش‌آموزان رابطه دارد. نتایج تحقیق نشان داد که انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان نقش واسطه دارد.
کلیدواژه انگیزش تحصیلی، هویت تحصیلی، بهزیستی هیجانی
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه مطالعات برنامه درسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved